Εικόνα ενός δικαστικού σφυριού που βρίσκεται σε ένα γραφείο και στο βάθος υπάρχουν μια θολή κλίμακα και θολά λευκά βιβλία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εταιρίες

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες σας, σας προτείνουμε τη μορφή που θα πρέπει να λάβει η εταιρία ως ώστε να προωθηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι επιχειρηματικές σας επιδιώξεις.

Παρέχουμε πλήρεις νομικές συμβουλές ως προς όλους τους υφιστάμενους εταιρικούς τύπους και νομικά μορφώματα προκειμένου μαζί να καταλήξουμε σε αυτόν που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας και θα καλύπτει τις προσδοκίες σας. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης των απαραίτητων ιδιωτικών συμφωνητικών, τη συλλογή των δικαιολογητικών για την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και όλες τις εν γένει ενέργειες ούτως ώστε να γίνει το πρώτο και βασικό βήμα σύστασης της εταιρίας σας ή του νομικού μορφώματος που σας συμφέρει περισσότερο.
Οι νομικές μας συμβουλές και υποστήριξη εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας σας, με τις οποίες μαζί ξεπερνούμε τις όποιες δυσκολίες και σκοπέλους εμφανιστούν μπροστά σας.
Ακόμα κι όταν το νομικό πρόσωπο φτάσει σε τέλμα και δεν είναι δυνατή η συνέχισή της λειτουργίας του, σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη ως προς τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισής της.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

Οι Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε.) συστήνονται μεταξύ δύο τουλάχιστον φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων η ευθύνη είναι ίδια και μάλιστα ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας ανεξάρτητα από το ύψος συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

Οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.) συστήνονται μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων και αποτελούνται από έναν τουλάχιστον ομόρρυθμο εταίρο που ευθύνεται απεριόριστα με την προσωπική του περιουσία για τις εταιρικές υποχρεώσεις και από έναν ετερόρρυθμο εταίρο που ευθύνεται περιορισμένα, μέχρι δηλαδή του ποσού της εισφοράς του.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Οι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) που συστήνονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, αποτελούνται από μετοχές, είναι πάντα εμπορικές εταιρίες και απαιτούν ένα κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου για τη σύστασή τους.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ευθύνονται μέχρι του ποσού συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς την υπέρογκη γραφειοκρατία των ανωνύμων εταιριών.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) αποτελούν νέο εταιρικό τύπο, ιδιαίτερα μάλιστα δημοφιλή, που εισήχθη με το ν. 4072/2012 και είναι εξέλιξη της εταιρικής μορφής της Ε.Π.Ε.. Εχει το πλεονέκτημα να μην απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση ή την τροποποίηση της, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να είναι πιο ευέλικτη και οικονομική σε σχέση με τις ΕΠΕ και τις ΑΕ.

ΑΦΑΝΕΙΣ

Οι Αφανείς Εταιρίες αποτελούν ιδιαίτερο τύπο εταιρίας, συστήνονται άτυπα, δεν έχουν νομική προσωπικότητα και αποτελούνται από έναν εμφανή και έναν αφανή εταίρο. Ιδιαίτερα χρήσιμες για μικρές οικονομικά επιχειρήσεις ή για τις περιπτώσεις που κάποιοι από τους εταίρους έχουν λόγο να μην θέλουν να δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή τους στην εταιρία.

Σωματεία

Σωματείο αποτελεί η ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό.

Ένα σωματείο θα αποκτήσει νομική οντότητα με την εγγραφή του σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του.
Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του καταστατικού με όλους τους απαραίτητους όρους που θα περιλαμβάνει καθώς και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που θα πρέπει να το χαρακτηρίζει.
Προχωρούμε σε όλα τα βήματα που λαμβάνουν χώρα όταν ένα σωματείο φτάνει στη λύση του, καθώς και πότε κάτι τέτοιο προβλέπεται εκ του νόμου.

Συνεταιρισμοί

Οι συνεταιρισμοί ως σκοπό έχουν τη συνεργασία των μελών, την πρόοδο της ιδιωτικής οικονομίας κάθε μέλους και την ηθική και κοινωνική προαγωγή τους, χωρίς κερδοσκοπικές βλέψεις. Ο μη κερδοσκοπικός σκοπός των συνεταιρισμών δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα να έχουν κερδοφόρα λειτουργία.

Ενεργειακές Κοινότητες

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.